Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden van operational leasing van Lease Visie B.V.

 

 1.            Betekenis van in deze voorwaarden veel voorkomende begrippen


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Lease Visie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lease Visie B.V. en haar nevenvestigingen

Cliënt: de natuurlijke persoon, personenassociatie of rechtspersoon met wie Lease Visie een overeenkomst van operational leasing heeft gesloten of zal sluiten.

Leaseovereenkomst: een overeenkomst tot operational leasing van een auto, waarvan de voorwaarden zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden, de mantelovereenkomst, het leasecontract, en eventuele andere schriftelijke contracten.  

Leasecontract: het schriftelijke document waarop de kenmerken van de auto, de leaseprijs en andere essentialia van een leaseovereenkomst zijn vermeld.

Object: de auto of de andere zaak die het onderwerp is van een leaseovereenkomst.

Leaseperiode: de periode waarbinnen cliënt de auto kan gebruiken.  

Leasetarief: de maandelijks door cliënt te betalen vergoeding.

Jaarkilometrage: het overeengekomen aantal kilometers per jaar dat zonder betaling van een kilometervergoeding in aanvulling op de leaseprijs met de auto gereden kan worden. 

Werkelijke kilometrage: het aantal kilometers dat op enig moment met de auto is gereden.

 

 2.            Totstandkoming van de leaseovereenkomst; opzegging voor aanvang van de leaseperiode; eerste leasevergoeding

 

2.1           Een leaseovereenkomst komt tot stand zodra zowel Lease Visie als cliënt het leasecontract in tweevoud ondertekend hebben.

2.2           Indien is overeengekomen dat cliënt in aanvulling op de leaseprijs een eerste leasevergoeding zal betalen, is deze verschuldigd binnen veertien dagen na totstandkoming van het leasecontract. Bij gebreke van betaling daarvan kan Lease Visie de leaseovereenkomst ontbinden, in welk geval cliënt een schadevergoeding ter grootte van tweemaal de leaseprijs verschuldigd is.

2.3           Vóór aanvang van de leaseperiode kan cliënt de leaseovereenkomst opzeggen indien Lease Visie de mogelijkheid heeft de koopovereenkomst met betrekking tot de auto voor aflevering daarvan te beëindigen. In welk geval Lease Visie door cliënt schadeloos wordt gesteld voor de kosten die zij aan de verkoper moet voldoen in verband met de beëindiging van de koopovereenkomst en cliënt Lease Visie een schadevergoeding terzake van de opzegging van de leaseovereenkomst betaalt ten bedrage van tweemaal de leaseprijs. De kosten voor het beëindigen van de koopovereenkomst/ leaseovereenkomst, op verzoek van de cliënt, zijn door cliënt per direct aan Lease Visie verschuldigd. Lease Visie zal de koopovereenkomst slechts beëindigen en de leaseovereenkomst zal slechts worden beëindigd indien het bedrag van deze kosten en schade ontvangen is.

 

 3.            Terbeschikkingstelling van de auto aan cliënt; tenaamstelling van het kenteken

 

3.1                           Zodra bekend is wanneer de auto kan worden afgeleverd, zal Lease Visie of de verkoper van de auto cliënt informeren over de datum waarop de auto kan worden afgehaald. Aan een voordien door Lease Visie of door de verkoper van de auto uitgesproken verwachting omtrent de leverdatum kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2                           Cliënt dient de auto binnen vijf dagen na de dag waarop deze volgens voornoemde kennisgeving afgehaald kan worden, af te (laten) halen.

3.3                           De auto wordt afgegeven aan de persoon die als berijder op het leasecontract is vermeld of aan een andere persoon die blijkens een schriftelijke en ondertekende machtiging van cliënt bevoegd is de auto voor cliënt af te halen. De persoon die de auto afhaalt, dient zich bij het afhalen met een geldig paspoort, een in Nederland afgegeven geldig rijbewijs of een in Nederland afgegeven geldig identiteitskaart te legitimeren, bij gebreke waarvan de auto niet wordt afgegeven.

3.4                           Bij afhalen van de auto wordt een bewijs van aflevering opgesteld, waarin worden opgetekend het kenteken van de auto, de werkelijke kilometrage, het peil van de brandstof, de staat van de auto en de documenten en andere zaken die met de auto ter beschikking worden gesteld. Cliënt of de persoon die de auto voor hem afhaalt, dient het bewijs van aflevering te ondertekenen, tenzij hij van oordeel is dat een van de vermeldingen op het bewijs van aflevering niet juist is. In dat geval dient hij de auto niet in ontvangst te nemen doch Lease Visie daarvan direct in kennis te stellen.

3.5                           De auto wordt ter beschikking gesteld in de overeengekomen bestelde uitvoering en met de overeengekomen uitrusting, voorzien van een set reservelampen, een gevarendriehoek en vloermatten.

3.6          Tenzij op het leasecontract anders is bepaald, wordt het kenteken van de auto op naam van Lease Visie gesteld.

3.7           De auto blijft eigendom van Lease Visie. Het is cliënt verboden het vervoermiddel te vervreemden, te verpanden of enigszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het vervoermiddel bestemd is, dan wel rechten of verplichtingen voortvloeiend uit het contract aan derden over te dragen.

 

 4.            Aanvang, einde en duur van de leaseperiode

 

4.1           De leaseperiode vangt aan op de dag waarop de auto aan cliënt ter beschikking is gesteld, tenzij de auto op de vijfde werkdag na de dag waarop deze volgens een aan cliënt verzonden kennisgeving voor ophalen gereed is, en nog niet is afgehaald. In dat geval vangt de leaseperiode aan op genoemde vijfde werkdag.  

4.2           De overeengekomen duur van de leaseperiode is vermeld op het leasecontract en wordt uitgedrukt in maanden.

4.3           De leaseperiode eindigt door het verstrijken van de overeengekomen duur daarvan dan wel door voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst op de voet van het in deze voorwaarden bepaalde.

 

5.             De leaseprijs en wijziging daarvan  

 

5.1           De leaseprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de eerste dag van de leaseperiode en vervolgens per iedere eerste dag van de volgende maand.

5.2           De leaseprijs geldt voor een kalendermaand. De leaseprijs over een deel van een maand wordt pro rato berekend.

5.3           De bij totstandkoming van de leaseovereenkomst geldende hoogte van de leaseprijs wordt vermeld op het leasecontract en luidt exclusief BTW.       

5.4           Op het leasecontract is bepaald voor welke kosten en lasten verbonden aan de financiering, de afschrijving, de WA-verzekering, de dekking van cascoschade en het gebruik van de auto respectievelijk voor welke aanvullende diensten de leaseprijs een forfaitaire vergoeding behelst.

5.5           Kosten en lasten en aanvullende diensten waarvoor de leaseprijs geen vergoeding behelst, komen voor rekening van cliënt. Cliënt dient deze kosten rechtstreeks aan de rechthebbende te vergoeden of Lease Visie schadeloos te stellen.

5.6           De leaseprijs is berekend met inachtneming van het prijspeil van kosten en lasten en aanvullende diensten ten tijde van het aangaan van de leaseovereenkomst alsmede met inachtneming van de op dat moment redelijkerwijs te verwachten waardedaling van de auto tijdens de leaseperiode. In geval van toename van dit prijspeil of van een grotere waardedaling dan redelijkerwijs te verwachten was, geldt het volgende.

5.7           Indien na de totstandkoming van de leaseovereenkomst doch voor aanvang van de leaseperiode de aanschafprijs van de auto op grond van een aan de verkoper toekomende bevoegdheid wordt verhoogd, komt het bedrag van de toename geheel voor rekening van cliënt.

5.8            Indien het peil van de rente volgens de rentevoet Intrest Rate Swap looptijd 3 jaars bij aanvang van de leaseperiode hoger is dan bij de totstandkoming van de leaseovereenkomst, komt het bedrag van de over de aanschafprijs te betalen meerdere rente voor rekening van cliënt.

5.9           Indien na de totstandkoming van de leaseovereenkomst maatregelen van overheidswege worden doorgevoerd die leiden tot:

-           een toename van de kosten en lasten waarvoor de leaseprijs een vergoeding behelst;

-           een toename van de kosten van aanvullende diensten;

-           een grotere waardedaling dan redelijkerwijs tijdens de leaseperiode te verwachten was;

komt de toename van de kosten en lasten resp. de grotere waardedaling volledig voor rekening van cliënt.

5.10          Indien de gemiddelde premielast van WA- en cascoverzekeringen voor auto’s toeneemt, komen de toename van de WA-verzekeringspremie en/of de noodzakelijke reservering van cascoschade voor rekening van cliënt.

5.11          Een toename van de kosten van onderhoud, reparatie en vervanging van banden komt voor rekening van cliënt indien de waarde van de

consumentenprijsindex “Alle huishoudens onderhoud en reparatie privé-voertuigen (2000=100)”, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, in een kalenderjaar met meer dan 5% procent is gestegen ten opzichte van de waarde van die index in het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Indien die index niet langer wordt gepubliceerd, zal aan de hand van statistische gegevens zo goed mogelijk worden bepaald hoe groot de gemiddelde procentuele stijging van genoemde kosten ten opzichte van het voorafgaande jaar was, waarna de aldus berekende stijging voor de toepassing van deze bepaling in de plaats treedt van de stijging van het prijsindexcijfer. Het in dit lid bepaalde geldt niet als op het leasecontract is vermeld dat de leaseprijs geen vergoeding behelst voor de kosten van onderhoud, reparatie en vervanging van banden.

5.12          Een wijziging van de leaseprijs op grond van het in dit artikel bepaalde heeft terugwerkende kracht tot het moment waarop de oorzaak van de wijziging intrad. Voor zover de wijziging betrekking heeft op het verleden, dient cliënt het verschil met de nieuw vastgestelde leaseprijs in een keer te betalen.

5.13          Kort na aanvang van de leaseperiode zal Lease Visie cliënt schriftelijk berichten over de leaseprijs zoals die met inachtneming van de dan geldende kosten en lasten geldt.

               

6.             De kilometrage

 

6.1           De jaarkilometrage wordt op het leasecontract vermeld.  

6.2           Periodiek tijdens de duur van de leaseperiode en aan het einde van de leaseperiode zal afrekening van meer- en minderkilometers plaatsvinden. Indien het aantal kilometers dat is gereden in de periode waarop de afrekening betrekking heeft, groter is dan het aantal kilometers dat in die periode op basis van de jaarkilometrage gereden kon worden, is cliënt per meerkilometer de daarvoor in het leasecontract vermelde prijs verschuldigd. Indien het aantal kilometers dat is gereden in de periode waarop de afrekening betrekking heeft, kleiner is dan het aantal kilometers dat in die periode op basis van de jaarkilometrage gereden kon worden, is Lease Visie per minderkilometer de daarvoor in het leasecontract vermelde prijs verschuldigd.

6.3           Indien op enig moment na de eerste twaalf maanden van de leaseperiode de werkelijke kilometrage meer dan 20% afwijkt van het aantal kilometers dat op dat moment op basis van de jaarkilometrage in totaal gereden kon worden, kan Lease Visie de leaseprijs, de jaarkilometrage en/of de leaseperiode eenzijdig wijzigen.

6.4           Een wijziging van de leaseprijs of jaarkilometrage op grond van het in het vorige lid bepaalde, geldt met terugwerkende kracht voor de gehele leaseperiode. In geval van wijziging van de leaseprijs dient betaling door cliënt of door Lease Visie van het over de verstreken leaseperiode te weinig betaalde respectievelijk te veel ontvangen bedrag in een keer te geschieden. In geval van wijziging van de jaarkilometrage geldt hetzelfde, met dien verstande dat een correctie wordt toegepast voor eventuele reeds verrichte betalingen voor meer- of minderkilometers.

6.5           De werkelijke kilometrage wordt vastgesteld door aflezing van de in de auto aanwezige kilometerteller, tenzij de kilometerteller redelijkerwijs niet geacht kan worden de werkelijke kilometrage weer te geven. In dat geval wordt de werkelijke kilometrage op de meest gerede wijze vastgesteld, met een minimum van 1/365e deel van de jaarkilometrage per dag.

6.6           Indien de kilometerteller onklaar is geraakt, dient cliënt de auto onverwijld ter reparatie aan te bieden.

 

7.             Wijziging van de staat van de auto

 

7.1           Het is cliënt slechts toegestaan accessoires in of aan de auto aan te brengen indien deze zonder schade en kosten kunnen worden verwijderd en er geen strijdigheid ontstaat met wettelijke bepalingen.

7.2           Teksten of afbeeldingen mogen slechts op de auto worden aangebracht met schriftelijke toestemming van Lease Visie.

7.3           Voorafgaand aan inlevering van de auto dient cliënt wijzigingen en toevoegingen ongedaan te maken. Indien cliënt dat nalaat, kan Lease Visie daarvoor zorgdragen. De kosten daarvan komen voor rekening van cliënt. 

7.4           Het is niet toegestaan op enige andere wijze verandering in de staat van de auto te brengen.

7.5           Cliënt dient schade ten gevolge van door hem aangebrachte toevoegingen of wijzigingen te vergoeden.

7.6           Cliënt heeft geen recht op vergoeding terzake van door hem bij het einde van de leaseovereenkomst niet ongedaan gemaakte wijzigingen resp. niet verwijderde toevoegingen.

               

8.             Gebruik van de auto

 

8.1           Cliënt dient de auto zorgvuldig en in overeenstemming met de bestemming, de voorschriften omtrent het gebruik van de fabrikant en de toepasselijke wet- en regelgeving te gebruiken.

8.2           De auto mag slechts bestuurd worden door personen die beschikken over een geldig rijbewijs en ook overigens voldoen aan alle wettelijke regels om de auto te mogen besturen. Indien de bestuurder, nadat schade aan, door of met de auto is veroorzaakt, de politie of andere daartoe aangewezen personen niet in staat heeft gesteld tot of geen medewerking heeft verleend aan een onderzoek naar zijn bevoegdheid om de auto te besturen, wordt hij geacht daarover niet beschikt te hebben.

8.3           De auto mag niet gebruikt worden voor het geven van rijles, waaronder ook wordt verstaan het begeleiden van personen die nog niet bevoegd zijn zonder begeleiding een auto te besturen. Evenmin mag de auto worden gebruikt voor wedstrijden, puzzelritten, slipcursussen, rijvaardigheidsoefeningen of op terreinen waarvan te kennen geven is gegeven dat betreding voor eigen risico geschiedt.

8.4           De auto mag niet worden verhuurd of anderszins tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld.

8.5           De auto mag niet worden gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling anders dan in het kader van “carpooling”.

8.6           Met uitzondering van twee gastankjes ten behoeve van recreatief gebruik, mogen met de auto geen gevaarlijke stoffen worden vervoerd, tenzij de auto daarvoor is bestemd en ingericht en de benodigde vergunningen verleend zijn.

8.7           Het voor de auto voorgeschreven maximum laadvermogen en aanhanggewicht mogen niet worden overschreden.

8.8           Gebruik van de auto buiten Nederland is toegestaan indien voor de auto een verzekeringsdekking is afgesloten die recht biedt op repatriëring van de auto. De auto mag niet langer dan dertig dagen achtereen buiten Nederland verblijven.

8.9           De auto mag slechts komen in de in Europa gelegen gebiedsdelen van de landen waarin volgens de door de verzekeraar verstrekte groene kaart verzekeringsdekking bestaat.

8.10          Voordat de auto onbeheerd wordt achtergelaten, dienen alle voorzieningen ter voorkoming van diefstal aangebracht resp. geactiveerd te worden en dienen afneembare delen van audiovisuele apparatuur afgenomen te worden.

 

9.             Onderhoud, reparatie en keuringen

 

9.1           Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat de auto tijdig volgens het door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsschema wordt onderhouden en dat technische gebreken en beschadigingen onverwijld worden hersteld. Onder onderhoud wordt ook verstaan vervanging van banden.

9.2           Indien voor de auto een verplichting tot periodieke keuring (APK) of andere keuring geldt, dient cliënt ervoor te zorgen dat de auto tijdig gekeurd wordt.

9.3           Onderhoud, reparatie en keuringen dienen te worden verricht door een door Lease Visie op te geven reparateur, dan wel, bij gebreke van een zodanige opgave, door een door cliënt te kiezen in Nederland gevestigde erkende dealer van het merk van de auto.

9.4           Cliënt dient zelf overeenkomstig het door de fabrikant van de auto verstrekte schema en overigens wanneer daartoe kennelijk aanleiding bestaat, de niveaus van de motorolie, koelvloeistof en bandenspanning te controleren en zo nodig op het vereiste peil te brengen. De kosten van door cliënt aangeschafte en met de auto verbruikte motorolie en koelvloeistof worden exclusief BTW vergoed tegen overlegging van de originele factuur met een bewijs van betaling.  

9.5           Cliënt is volledig aansprakelijk voor de kosten van herstel van technische gebreken en voor andere schade die het gevolg zijn van niet-nakoming van het in de vorige leden bepaalde. Indien zowel sprake is van een dergelijke niet-nakoming als van technische gebreken, wordt behoudens tegenbewijs door cliënt een oorzakelijk verband aanwezig geacht.

9.6           Bij het aanbieden van de auto ter reparatie, onderhoud en keuring dient cliënt mede te delen dat de auto eigendom is van Lease Visie. Mits daaraan voldaan is zal Lease Visie de kosten van onderhoud, reparatie en APK rechtstreeks aan de dealer betalen.

9.7           Indien de auto tijdens verblijf daarvan buiten Nederland naar het oordeel van cliënt reparatie behoeft die geen uitstel kan lijden tot de auto weer in Nederland is, dient cliënt met Lease Visie te overleggen. Indien dat overleg redelijkerwijs niet kan worden afgewacht, kan cliënt zelf opdracht geven tot reparatie. Tegen overlegging van de originele factuur met bewijs van betaling zal Lease Visie het bedrag van de kosten van reparatie exclusief BTW aan cliënt vergoeden.

9.8           Het bepaalde in 9.6 en 9.7 geldt niet indien de leaseprijs geen vergoeding behelst voor de kosten van onderhoud, reparatie en keuringen of indien het onderhoud, de reparatie of de keuringen betrekking hebben op door of namens cliënt aangebrachte accessoires.

9.9           Betaling door Lease Visie van de kosten van onderhoud, reparatie en keuringen aan de dealer laat de verplichting van cliënt om deze kosten aan Lease Visie te vergoeden indien daartoe op grond van de leaseovereenkomst aanleiding bestaat, onverlet.

 

10.           Vervangende auto voor de duur van onderhoud, reparatie en keuringen

 

10.1          Tenzij de kosten van onderhoud, reparatie en keuring voor rekening van cliënt komen, heeft cliënt recht op terbeschikkingstelling van een vervangende auto indien en zolang de auto in verband met reparatie, onderhoud of keuring langer dan een werkdag niet gebruikt kan worden.

10.2          Lease Visie zal in vervangend vervoer voorzien, hetzij door een van haar eigen auto’s ter beschikking te stellen, hetzij door een auto te huren. Het is cliënt niet mogelijk namens Lease Visie een vervangende auto te huren of anderszins zelf op kosten van Lease Visie voor vervanging zorg te dragen.

10.3          Cliënt dient de vervangende auto zelf bij de leverancier daarvan op te halen en in te leveren.

10.4                         Cliënt dient de auto bij de leverancier terug te brengen met dezelfde hoeveelheid brandstof in de tank als de hoeveelheid waarmee de auto is afgegeven.

10.5          Lease Visie stelt een vervangende auto ter beschikking in de normale fabrieksuitvoering en van dezelfde klasse als de te vervangen auto, tenzij dat niet of slechts tegen hogere kosten dan gebruikelijk mogelijk is.

10.6          Ten aanzien van de vervangende auto heeft cliënt dezelfde verplichtingen als ten aanzien van de vervangen auto. De met de vervangende auto gereden kilometers worden toegevoegd aan de werkelijke kilometrage. Bekeuringen en naheffingsaanslagen parkeerbelasting komen voor rekening van cliënt conform het bepaalde in artikel 18.

10.7          Indien de reparatie, onderhoud of de keuring buiten Nederland plaatsvindt, bestaat geen recht op vervangend vervoer.

10.8          Indien de auto een bestel- of vrachtauto is, bestaat evenmin recht op vervangend vervoer.

 

11.           Handelswijze bij schade

 

11.1          Cliënt dient Lease Visie zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, in kennis te stellen van elke gebeurtenis die tot vermissing van of schade aan of door de auto heeft geleid of kan leiden. Cliënt is gehouden de instructies van Lease Visie op te volgen.

11.2          In geval van een in het vorige lid genoemde gebeurtenis dient cliënt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, een Europees schade-aangifteformulier in te vullen dan wel – als hij niet de bestuurder was - door de bestuurder te laten invullen en dit ondertekend aan Lease Visie te sturen. Ook nadien is cliënt gehouden desgevraagd alle informatie te (laten) geven die Lease Visie, haar verzekeraar of door deze ingeschakelde personen nodig achten ter afwikkeling van de schade.

11.3          Cliënt dient onverwijld de politie te (laten) waarschuwen indien:

-           er sprake is van letsel of dood;

-           de auto vermist is of cliënt anderszins de macht over de auto heeft verloren;

-           de auto door onbekende derden beschadigd is.  

11.4          Indien niet wordt voldaan aan de bepalingen van dit artikel en Lease Visie of haar verzekeraar daardoor wordt geschaad in haar verhaal- of verweerpositie, is cliënt aansprakelijk voor de schade die Lease Visie daardoor lijdt.

 

12.           Cascoschade  

 

12.1          Indien op het leasecontract is bepaald dat de leaseprijs een vergoeding behelst voor de kosten van dekking van cascoschade, geldt het in dit artikel bepaalde.

12.2          Onder cascoschade wordt verstaan schade aan de auto of onderdelen daarvan door botsing, van de weg raken of andere van buiten komende onheilen, alsmede vermissing van de auto of van onderdelen daarvan. Schade aan de auto door onzorgvuldig gebruik, overbelading of overbelasting is geen cascoschade en komt steeds volledig voor rekening van cliënt.

12.3          Tenzij het in dit artikel over volledige aansprakelijkheid bepaalde van toepassing is, is cliënt voor cascoschade per schadegeval aansprakelijk tot het bedrag van het eigen risico.

12.4          Het eigen risico bedraagt € 200,00 per schadegeval indien de bestuurder ten tijde van het ontstaan van de schade 24 jaar of ouder is. Indien deze ten tijde van het ontstaan van de schade jonger is dan 24 jaar, bedraagt het eigen risico € 300,00.

12.5          Het eigen risico bedraagt € 1.000,00 per schadegeval indien de auto een bestelauto is en het deel van de auto dat zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt, is beschadigd.

12.6          Indien de schade aan de auto geheel verhaald is op een derde, wordt het bedrag van het eigen risico gerestitueerd.

12.7          Cliënt is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van cascoschade indien:

-        de schade gevolg is van niet-nakoming van het bepaalde in artikel 8. Indien zowel van een dergelijke niet-nakoming als van cascoschade sprake is, wordt behoudens bewijs van het tegendeel door cliënt een oorzakelijk verband aanwezig geacht;

-        de auto vermist is of cliënt anderszins niet meer de macht over de auto heeft, en niet binnen 48 uur na de melding daarvan door cliënt alle aan cliënt verstrekte sleutels, diefstalblokkeringen en kentekenbewijzen bij Lease Visie zijn ingeleverd. Dit geldt niet indien de onmogelijkheid van inlevering gevolg is van diefstal met braak of van bedreiging waaraan redelijkerwijs geen weerstand geboden kon worden;

-        audiovisuele apparatuur vermist of beschadigd is en de afneembare delen daarvan niet bij Lease Visie zijn ingeleverd.

12.8          Indien cliënt volledig voor cascoschade aansprakelijk is, is hij ook aansprakelijk voor de overige schade van Lease Visie, zoals bedrijfsschade, waardevermindering en rentederving. De schade ten gevolge van vermissing van de auto of van zodanige beschadiging dat de herstelkosten hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde van de auto en de waarde van de restanten, wordt op voorhand bepaald op het bedrag van de door Lease Visie gehanteerde boekwaarde ten tijde van de vermissing resp. de beschadiging, verminderd met de waarde van de restanten.

 

13.           WA-verzekering

 

13.1          Indien op het leasecontract is bepaald dat de leaseprijs een vergoeding behelst voor de kosten van WA-verzekering, geldt het bepaalde in dit artikel.

13.2          Lease Visie zal voor de duur van de leaseperiode een WA-verzekering overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen sluiten en in stand houden.

13.3          Onverminderd het in dit artikel over volledige aansprakelijkheid bepaalde, is in geval van schade toegebracht met of door het gebruik van de auto aan derden, de eigen risico-regeling van 12.4 en 12.5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het eigen risico-bedrag van € 1.000,00 geldt indien schade is toegebracht met het deel van een bestelauto dat zich bevindt op meer dan 1,90 meter boven de grond, dan wel met op de bestelauto aangebrachte zaken.

13.4          De voorwaarden van de door Lease Visie af te sluiten WAM-verzekering bevatten een aantal uitsluitingen van dekking. Indien de verzekeraar op grond van een van deze uitsluitingen een aan derden verleende uitkering op Lease Visie verhaalt of Lease Visie in verband met een dergelijke uitsluiting derden schadeloos moet stellen zonder dat zij verhaal op de verzekeraar kan nemen, dient cliënt Lease Visie voor het volledige bedrag van de schade schadeloos te stellen. De voorwaarden met betrekking tot de dekking van de WAM-verzekeringsovereenkomst worden op eerste verzoek kosteloos aan cliënt toegezonden.

 

14.           Verzekering door cliënt  

 

14.1          Indien op het leasecontract is bepaald dat de leaseprijs geen vergoeding behelst voor de kosten van dekking van cascoschade en van WA-verzekering, geldt het in dit artikel bepaalde.

14.2          Voor aanvang van de leaseperiode dient cliënt bij een in Nederland gevestigde en toegelaten verzekeringmaatschappij een verzekering af te sluiten voor de risico’s van cascoschade, vermissing en schade toegebracht met of door de auto aan derden en deze verzekering gedurende de leaseperiode in stand te houden.

14.3          De dekking dient in aard en omvang tenminste gelijk te zijn aan de dekking die wordt geboden door de grootste in Nederland toegelaten verzekeringsmaatschappijen. Voorts dient de cascodekking mede te voorzien in dekking van waardevermindering ondanks herstel. Indien meer leaseovereenkomsten tussen cliënt en Lease Visie van toepassing zijn, dient in de polis te zijn voorzien in één bepaling dat niet bij de verzekeraar aangemelde auto’s nochtans verzekerd zijn.

14.4          In de WAM-verzekeringsovereenkomst dient Lease Visie mede als verzekerde te gelden.

14.5          In de cascoverzekeringsovereenkomst dient te zijn bepaald dat uitkeringen slechts aan Lease Visie gedaan kunnen worden.

14.6          Het eigen risico in zowel de casco- als de WAM-verzekeringsovereenkomst mag niet hoger zijn dan € 500,00 per schadegeval.

14.7          De verzekeraar dient zich er schriftelijk toe te verplichten om in geval zij het voornemen heeft de verzekeringsdekking te beëindigen of op te schorten, Lease Visie daarover ten minste tien dagen voor effectuering van dat voornemen te informeren.

14.8          Onverminderd het bepaalde in 4.1 over het moment van aanvang van de leaseperiode, zal de auto pas aan cliënt ter beschikking worden gesteld nadat de verzekeraar schriftelijk aan Lease Visie heeft bevestigd dat aan het in het vorige lid bepaalde is voldaan.

14.9          Direct na ontvangst van het polisblad dient cliënt een afschrift daarvan aan Lease Visie toe te zenden.

14.10        Cliënt dient elke schade direct te melden bij de verzekeringsmaatschappij en alles te verrichten wat geraden is om het recht op uitkering geldend te maken. Door ondertekening van het leasecontract machtigt cliënt Lease Visie mede om, zo nodig in zijn naam, de rechten op uitkering geldend te maken.

14.11        Cliënt is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van cascoschade. Het bepaalde in 12.8 over de te vergoeden schadeposten en de vaststelling van total loss-schade is van overeenkomstige toepassing. Door Lease Visie terzake van een schade ontvangen verzekeringsuitkeringen komen in mindering op het door cliënt ten aanzien van die schade te vergoeden bedrag.

14.12        Indien Lease Visie met of door de auto aan derden veroorzaakte schade dient te vergoeden of indien de WA-verzekeraar een aan derden verstrekte uitkering verhaalt op Lease Visie, dient cliënt Lease Visie terzake schadeloos te stellen.

14.13        Tot zekerheid voor de mogelijke vordering van Lease Visie op cliënt ingeval van schade aan of verlies van het vervoermiddel, verpandt cliënt nu voor alsdan zijn vorderingen op de verzekeringsmaatschappij ter zake iedere onder de dekking van de polis vallende gebeurtenis, welke verpanding door Lease Visie wordt aanvaard. Cliënt verklaart bevoegd te zijn tot verpanding, alsmede dat er geen beperkte rechten op rusten en verklaart dat er geen derde(n) gerechtigd zijn tot de verpande vordering. Ten bewijze hiervan ondertekent zij een zogenaamd ‘WM 1192’ formulier.

               

15.           Ongevallenverzekering inzittenden en schadeverzekering inzittenden

 

15.1          Indien op het leasecontract is vermeld dat de leaseprijs een vergoeding behelst voor de premie van een ongevallenverzekering inzittenden en/of een schadeverzekering inzittenden, geldt het in dit artikel bepaalde.

15.2          Lease Visie zal de desbetreffende verzekering(en) voor de auto afsluiten en gedurende de leaseperiode in stand houden. Op de dekking zijn de voorwaarden van de desbetreffende verzekeringen van toepassing. Deze worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

15.3          De maximale verzekerde som van de ongevallenverzekering inzittenden is per schadegeval € 10.000,00 bij overlijden en € 20.000,00 bij 100% blijvende invaliditeit.

15.4          De maximale verzekerde som van de schadeverzekering inzittenden is € 1.000.000,00 per schadegeval.

 

16.           Tekortschieten door Lease Visie

 

16.1          Onverminderd het bepaalde in de volgende leden, is Lease Visie niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar verplichtingen uit de leaseovereenkomst, tenzij deze verband houden met opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevende ondergeschikten.

16.2          Ingeval van een gebrek van de auto, waaronder slechts wordt verstaan niet of niet goed functioneren van de auto zelf, is Lease Visie slechts aansprakelijk voor schade indien zij het gebrek bij het aangaan van de leaseovereenkomst kende of behoorde te kennen

 16.3         Indien de auto door een gebrek niet of niet volledig kan worden gebruikt, is het cliënt niet mogelijk betaling van de leaseprijs te verminderen of op te schorten, tenzij Lease Visie het gebrek bij het aangaan van de leaseovereenkomst kende of behoorde te kennen.

 

17.           Informatieverstrekking door cliënt aan Lease Visie

 

17.1          Op eerste verzoek van Lease Visie dient cliënt onverwijld aan Lease Visie mededeling te doen van:

-           de werkelijke kilometrage;

-           de personalia en adresgegevens van de persoon die de auto op enig moment heeft bestuurd indien dat nodig is in verband met verdenking van een strafbaar feit;

-           de locatie van de auto.

17.2          Op eigen initiatief dient cliënt Lease Visie onverwijld in kennis te stellen van:

-           een op de auto gelegd beslag en de personalia en adresgegevens van de beslaglegger;

-           onklaar raken van de kilometerteller;

-           een reële kans dat cliënt niet in staat zal zijn de leaseprijs te betalen;

-           wijziging van zijn adres, rechtspersoonlijkheid of naam;

-           overgang van de meerderheid van haar aandelen;

-           overgang van meer dan de helft van zijn activa;

-           wijziging van de persoon of personen die bevoegd zijn cliënt te vertegenwoordigen.

17.3          Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is cliënt een contractuele boete van

€ 500,00 verschuldigd voor elke overtreding en voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van cliënt tot vergoeding van schade.

 

18.           Boetes en andere maatregelen

 

18.1          Cliënt is aansprakelijk voor boetes en gevolgen van maatregelen in verband met het houderschap of gebruik van de auto, ook indien deze aan Lease Visie worden opgelegd, tenzij de boetes en maatregelen zijn opgelegd respectievelijk genomen in verband met handelen of nalaten van Lease Visie.  

18.2          Beschikkingen in verband met de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften worden door Lease Visie voldaan en vermeerderd met administratiekosten aan Cliënt doorbelast. Cliënt dient het door Lease Visie betaalde bedrag vermeerderd met administratiekosten aan Lease Visie te betalen. Indien Lease Visie een aanmaning ontvangt voor het bedrag van de beschikking, zal zij het gehele haar in rekening gebrachte bedrag voldoen. Cliënt dient het aldus betaalde bedrag vermeerderd met administratiekosten aan Lease Visie te betalen.

18.3          Beschikkingen in verband met parkeerbelastingen worden door Lease Visie direct voldaan en vermeerderd met administratiekosten aan cliënt doorbelast. Cliënt is gehouden deze kosten te voldoen.

 

19.           Beslag op de auto

 

19.1          Ingeval van beslaglegging op de auto is cliënt aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende kosten en schade, tenzij Lease Visie te dier zake verwijt treft.

19.2          Door ondertekening van het leasecontract machtigt cliënt Lease Visie mede om ingeval van beslag op de auto, eventueel in naam van cliënt alles te ondernemen wat Lease Visie nodig acht ter opheffing van een beslag op de auto.

19.3          In geval van beslaglegging duurt de verplichting tot betaling van de leaseprijs voort, ook indien het beslag na afloop van de leaseperiode voortduurt.

19.4          Ingeval van beslaglegging op de auto dient cliënt de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de auto eigendom is van Lease Visie.

 

20.           Betaling

 

20.1          De leaseprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd. Andere bedragen zijn verschuldigd binnen veertien dagen na de factuurdatum.  

20.2          Betaling van door cliënt aan Lease Visie verschuldigde bedragen zal uitsluitend geschieden door middel van automatische incasso door Lease Visie van de bankrekening van cliënt. Automatische incasso zal geschieden op of kort voor het moment dat betaling uiterlijk moet volgen. Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat incasso van de door hem opgegeven bankrekening dan mogelijk is. Indien automatische incasso niet mogelijk is of indien een bedrag na incasso door de bank aan cliënt wordt teruggestort, is verzuim ingetreden op het moment dat de incasso had moeten plaatsvinden. Cliënt dient dan onverwijld alsnog zorg te dragen voor betaling van het bedrag, vermeerderd met de hierna te noemen kosten en renten.

20.3          Indien cliënt de machtiging tot automatische incasso van zijn bankrekening intrekt, dient hij uiterlijk op het tijdstip waarop de machtiging vervalt, een door hem ondertekende machtiging tot incasso van een andere bankrekening ter beschikking van Lease Visie te stellen.

20.4          Indien cliënt in verzuim verkeert, is hij de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

20.5          Indien cliënt in verzuim verkeert, komen alle kosten die Lease Visie maakt in verband met de incassering van het openstaande bedrag, waaronder ook wordt verstaan kosten van door Lease Visie zelf verrichte werkzaamheden ter incasso, voor rekening van cliënt, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag, dan wel, indien het te incasseren bedrag lager is dan € 1.000,00, met een minimum van € 150,00.

 

21.           Voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst

 

21.1          Lease Visie kan de leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling ontbinden in de volgende gevallen.

1.      Indien cliënt overlijdt, wordt ontbonden, zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt, zich in het buitenland vestigt, een aanvraag van faillissement heeft ingediend of in staat van faillissement is ingediend, te zijnen aanzien toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, hij surséance aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen of delen daarvan onder bewind worden gesteld.

2.      Indien in verband met de leaseovereenkomst gestelde zekerheden of waarborgen geheel of gedeeltelijk teniet gaan of aan kracht verliezen.

3.      Indien de verzekeringsdekking krachtens een door cliënt voor de auto afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd of opgeschort.

4.      Indien cliënt bij het aangaan van de leaseovereenkomst voor Lease Visie relevante informatie heeft verzwegen of onjuist heeft weergegeven en Lease Visie de overeenkomst bij juiste en volledige informatie niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.

5.      Indien cliënt de leaseprijs niet tijdig heeft betaald.

6.      Indien cliënt op een andere wijze dan hiervoor genoemd tekort is geschoten in de nakoming van een of meer van zijn uit de leaseovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.

7.      Indien de auto meer dan dertig achtereenvolgende dagen vermist is.

8.      Indien de auto door schade of technisch gebrek in zodanige staat verkeert dat volledig herstel niet of slechts tegen in verhouding tot de nog resterende duur van de leaseperiode onevenredig hoge kosten mogelijk is of de kosten van herstel de dagwaarde van de auto, verminderd met de waarde van de restanten, overschrijden.

21.2          Indien de ontbinding verband houdt met een van de omstandigheden die in 21.1 onder 1 tot en met 6 genoemd zijn, dan wel met een van de omstandigheden die in 21.1 onder 7 en 8 genoemd zijn waarbij de schade voor rekening van cliënt komt, is cliënt aan Lease Visie een schadeloosstelling terzake van de voortijdige beëindiging verschuldigd ten bedrage van de som van de leaseprijzen die over het zonder de ontbinding normaliter nog resterende deel van de leaseperiode verschuldigd zouden worden, verminderd met 25 procent, onverlet de verplichting van cliënt tot vergoeding van de andere uit de leaseovereenkomst verschuldigde bedragen.

21.3          Na aanvang van de leaseperiode kan cliënt de leaseovereenkomst tegen betaling van de in 21.2 genoemde schadeloosstelling voor het verstrijken van de overeengekomen duur van de leaseperiode schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. De vergoeding dient voor de dag waartegen is opgezegd ontvangen te zijn, bij gebreke waarvan de opzegging geen effect heeft.

21.4          Cliënt heeft niet de mogelijkheid van ontbinding van de leaseovereenkomst.

 

22.           Inlevering van de auto

 

22.1         Uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de leaseperiode dient de auto ten kantore van Lease Visie, M. de Klerkweg 1, Heerhugowaard, te worden ingeleverd. Uiterlijk drie werkdagen voor het einde van de leaseperiode dient cliënt daartoe met Lease Visie een afspraak te maken.

22.2          Op verzoek van cliënt kan de auto niet bij Lease Visie, doch bij een in Nederland gevestigde erkende dealer van het merk van de auto worden ingeleverd, mits die dealer bereid is de auto in ontvangst te nemen. In dat geval:

-           is cliënt aan Lease Visie vergoeding verschuldigd van de kosten van vervoer van de auto naar Lease Visie;

-           wordt de auto na aflevering daarvan op haar terrein eenzijdig door Lease Visie geïnspecteerd en stelt Lease Visie het innamerapport eenzijdig met bindende kracht op;

-           duurt de aansprakelijkheid van cliënt voor schade aan de auto voort tot het moment waarop Lease Visie de auto heeft geïnspecteerd.

22.3                          Alle bij de auto verstrekte of nadien aan cliënt ter beschikking gestelde accessoires, kentekenbewijzen, originele sleutels en het onderhoudsboekje dienen met de auto ingeleverd te worden.     

22.4          Lease Visie stelt bij inlevering een innamerapport op, waarin worden opgetekend de datum en tijd, de staat van de auto, de werkelijke kilometrage en de met de auto ingeleverde zaken. Lease Visie verstrekt uiterlijk twee dagen na ontvangst van de auto, conform artikel 22.1 ten kantore van Lease Visie, een kopie van het innamerapport aan cliënt.

22.5          Van, door Lease Visie, geconstateerde schade bij inname van de auto, niet zijnde kleine beschadigingen die inherent zijn aan normaal gebruik voor de duur van de leaseperiode, verstrekt Lease Visie aan cliënt een opgave van de bij inname geconstateerde schade. Voor zover Lease Visie van cliënt nog geen volledig ingevuld Schade Aanmelding Formulier (SAF) heeft ontvangen dient cliënt alsnog een SAF aan Lease Visie te verstrekken. Het volledig ingevulde SAF dient uiterlijk 5 dagen na retourontvangst van het object door Lease Visie ontvangen te zijn. Na ontvangst van het SAF vindt verrekening plaats per geconstateerde schade op basis van het overeen gekomen eigen risicobedrag.

22.6          Bij niet-tijdige inlevering van de auto duren de verplichtingen van cliënt, waaronder die tot betaling van de leaseprijs, voort. Daarnaast verbeurt cliënt voor elke dag dat de auto te laat wordt ingeleverd, een contractuele boete van € 1.000,00, onverminderd de gehoudenheid van cliënt tot vergoeding van andere schade.

 

 23.          Aansprakelijkheid van cliënt voor gedragingen van derden

 

                Cliënt is jegens Lease Visie op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen of het nalaten van de personen die de auto gebruiken of gebruikt hebben of daarover anderszins feitelijk beschikken of beschikt hebben. Dat geldt niet voor gedragingen die plaats vinden na diefstal van de auto, mits onverwijld na de constatering van de diefstal aangifte is gedaan bij de politie en het proces-verbaal van aangifte aan Lease Visie ter hand is gesteld. Indien de schade door de diefstal voor rekening van cliënt komt, komen ook de gedragingen die na diefstal van de auto plaatsvinden, voor rekening van cliënt.

 

 24.          Regeling voor grijze kentekens

 

24.1          Indien de auto een bestelauto is in de zin van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 respectievelijk de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994, geldt het in dit artikel bepaalde.

24.2          In verband met de vereisten voor verkrijging van vrijstelling van BPM voor ondernemers resp. toepassing van het voor ondernemers geldende tarief van de motorrijtuigenbelasting, dient cliënt telkens tezamen met het door hem ondertekende leasecontract een door een terzake tekenbevoegde persoon ingevulde en ondertekende verklaring aan Lease Visie ter hand te stellen, waarin hij verklaart:

a.      dat hij ondernemer is als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de Omzetbelasting 1968;

b.      dat dit geen ondernemerschap betreft als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Wet op de Omzetbelasting 1968;

c.      dat de bestelauto meer dan bijkomstig in de onderneming van cliënt zal worden gebruikt;

d.      dat hij bij een wijziging in deze omstandigheden Lease Visie onmiddellijk daarvan in kennis zal stellen en de verklaring zal intrekken.

24.3          Tevens dient cliënt een kopie van een legitimatie van deze tekenbevoegde persoon te overleggen. Op verzoek van Lease Visie dient cliënt tevens een machtiging te overleggen waaruit blijkt dat genoemde persoon bevoegd is om de hiervoor genoemde verklaring te ondertekenen en de leaseovereenkomst aan te gaan.

24.4          Het is cliënt niet toegestaan de bestelauto in zodanige staat te brengen dat deze niet meer als bestelauto is te beschouwen in voornoemde zin.

24.5          Indien niet of niet langer wordt voldaan aan de hiervoor genoemde vereisten, dient cliënt Lease Visie daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en de in 24.2 genoemde verklaring in te trekken. In dat geval kan Lease Visie de overeenkomst ontbinden, waarbij cliënt de in 21.2 genoemde schadeloosstelling verschuldigd wordt.

24.6          Cliënt dient Lease Visie volledig te vrijwaren voor de gevolgen van niet-nakoming van het in dit artikel bepaalde.

 

25.           Brandstofpas

 

25.1          Indien op het leasecontract is vermeld dat cliënt de beschikking krijgt over een brandstofpas, geldt het bepaalde in dit artikel.

25.2          Voor de duur van de leaseperiode stelt Lease Visie cliënt een tankpas ter beschikking. Met deze tankpas kan brandstof worden aangeschaft ten behoeve van het gebruik van de auto.

25.3          Lease Visie zal de kosten van deze brandstof voldoen aan de rechthebbende en ze vermeerderd met een vergoeding voor haar werkzaamheden aan cliënt doorbelasten.

25.4          Tezamen met de leaseprijs is cliënt maandelijks gehouden tot betaling van een voorschot voor deze kosten. Het bedrag daarvan wordt bij aanvang van de leaseperiode vastgesteld aan de hand van de jaarkilometrage en de prijs van brandstof. Indien een van beide wijzigt, zal Lease Visie het bedrag van het voorschot aanpassen.

25.5          Eens per kwartaal, alsmede twee maanden nadat de brandstofpas bij Lease Visie is ingeleverd of moest zijn ingeleverd, wordt het door cliënt voor aangeschafte brandstof te betalen bedrag vergeleken met de door hem betaalde voorschotten en vindt facturering van het te weinig betaalde dan wel creditering van het te veel betaalde plaats.

25.6          Alle betalingen gedaan met de brandstofpas komen voor rekening van cliënt.

25.7          Cliënt dient telkens bij het afrekenen van brandstof met de brandstofpas de werkelijke kilometrage in te voeren.

25.8          Cliënt is verplicht Lease Visie onmiddellijk op de hoogte te stellen van vermissing van de brandstofpas.

25.9          Na afloop van de leaseperiode dient cliënt de brandstofpas in te leveren.

 

26.           Personenregistratie

 

Leasevisie zal de door of namens lessee verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Lessee kan jegens Leasevisie aanspraak maken op alle rechten die de WbP of AVG toekent, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering na beëindiging van de overeenkomst. Leasevisie heeft het recht om de persoonsgegevens te verwerken en te laten verwerken door een bewerker, voor zover dat noodzakelijk is voor de deugdelijke uitvoering van de mantelovereenkomst met lessee. Lessee stemt er bij voorbaat mee in dat persoonsgegevens en/of op afstand uitgelezen data door Leasevisie aan derden kunnen worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld aan de politie, justitie, de aanbieder van de Leasevisie Tank Card, de verzekeraar en/of de pechhulpdiensten.

Lessee geeft tevens toestemming voor het gebruik en verwerken van persoonsgegevens met het doel om persoonsgerichte productinformatie te kunnen geven. Verzet van lessee tegen verwerking ten behoeve het laatstgenoemde doel zal worden gehonoreerd. 

 

27.           Overdracht van rechten

 

27.1          Cliënt verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat de eigendom van de auto bij een derde kan (komen te) berusten of dat de auto kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Lease Visie te vorderen heeft of mocht hebben.

27.2          Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige leaseovereenkomst zal cliënt de auto op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat cliënt zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de auto zal vorderen op grond van niet-nakoming van de verplichtingen van Lease Visie jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige leaseovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

27.3          Indien de situatie van 27.2 zich voordoet en de derde het gebruik van de auto door cliënt zou willen continueren, is cliënt verplicht om op eerste verzoek van de derde een leaseovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige leaseovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

27.4          Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

27.5          Het hiervoor in 27.1 tot en met 27.4 opgenomen derdenbeding kan noch door Lease Visie, noch door cliënt worden herroepen.

 

28.           Varia

   

28.1          Voor kwesties die verband houden met de leaseovereenkomst geldt het laatste aan Lease Visie doorgegeven adres als de door cliënt gekozen woonplaats.

28.2          Indien aan de zijde van cliënt meer (rechts-)personen de leaseovereenkomst aangaan,  is elk van hen hoofdelijk gehouden tot nakoming van de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

28.3          Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

28.4          De rechter met bevoegdheid te Alkmaar is bevoegd tot kennisname van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels een andere rechter bevoegd is.

 

Wilt u persoonlijk advies?
Bel dan direct en vrijblijvend 088 - 28 28 400

Neem contact op