Privacybeleid

Privacybeleid van Leasevisie

Inleiding

Leasevisie neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met [email protected]


Wie is Leasevisie?

Leasevisie is de besloten vennootschap Leasevisie BV, kantoorhoudende te (1703 DK) Heerhugowaard aan M. de Klerkweg 1, ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37057512.

Leasevisie is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Leasevisie de verwerkingsverantwoordelijke.

Leasevisie heeft een medewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt deze bereiken via [email protected]


Hoe gebruikt Leasevisie uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Leasevisie persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Leasevisie voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Leasevisie worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alle gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Klant, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), openstaand saldo

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: Contactgegevens, e-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Identiteitsverificatie

Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, wachtwoord

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Uitvoering dienstverlening voorvloeiend uit het leasecontract

Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, wachtwoord, geboortedatum, e-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Leasevisie heeft gegevens over u in bezit omdat u (of uw werkgever) gegevens aan ons verstrekt heeft en omdat Leasevisie gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Stichting BKR, Verzekeraars.


Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Leasevisie over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u een verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Leasevisie. U kunt verzoeken dat Leasevisie uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk na beëindiging van de overeenkomst.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Leasevisie te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Leasevisie of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Leasevisie te verkrijgen. Leasevisie zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Leasevisie u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Leasevisie

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected] U kunt uw verzoek ook richten aan:

Leasevisie BV

t.a.v. de directie

M. de Klerkweg 1

1703 DK Heerhugowaard

Leasevisie zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Leasevisie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Als Leasevisie uw verzoek afwijst zal zij in het antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

· Verwerkers

· Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u (of uw werkgever) en Leasevisie

Het kan zijn dat Leasevisie verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Leasevisie uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Leasvisie uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

U kunt uw verzoek ook richten aan:

Leasevisie BV

t.a.v. de directie

M. de Klerkweg 1

1703 DK Heerhugowaard

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wilt u persoonlijk advies?
Bel dan direct en vrijblijvend 088 - 28 28 400

Neem contact op